Dansk Engelsk

Startside 
Program 
Blues Pris 
Blues på CD 
Foto Album 
Arkiv 
Foreningen 
Vedtægter 
Kontakt 
Links 

Sponsorer

Vær venlig at klikke

CBF Facebook

Vedtægter for foreningen Copenhagen Blues Festival


§ 1. Navn
Foreningens navn er Copenhagen Blues Festival.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Foreningen har som formål
 • at udbrede kendskab til og fremme interessen for bluesmusik og beslægtede genrer i Øresundsregionen.
 • at afholde en årlig blues-festival og andre koncertarrangementer på højt kunstnerisk niveau.
 • at etablere samarbejds- og udvekslingsprojekter mellem lokale og udenlandske musikere,
 • bl.a. gennem afholdelse af jam-sessions, clinics, workshops og lign.

Festivalen og andre arrangementer kan afvikles i samarbejde med faste arrangører/spillesteder.

§ 3. Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for foreningens aktiviteter.
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentperioden følger foreningens regnskabsår.
Betalingsmåde og frist for fornyelse af medlemskab fastsættes af bestyrelsen.
Møde- og stemmeret på den årlige generalforsamling kræver gyldigt medlemskab.
Medlemskab er gyldigt ved rettidig betaling af kontingent og optagelse på medlemslisten,
dog senest 1 måned inden udløb af det på generalforsamlingen omhandlede regnskabsår.
Medlemskab bortfalder automatisk ved manglende kontingentbetaling inden nævnte frister.
Medlemmer, der handler til skade for foreningen og dens omdømme, kan af bestyrelsen
ekskluderes fra foreningen.
Et ekskluderet medlem kan skriftligt indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling,
dog uden opsættende virkning.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af februar måned i året efter det pågældende regnskabsår.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.
Dagsorden skal mindst indeholde punkterne:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Godkendelse af årsberetning.
 4. Godkendelse af årsregnskab.
 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Fastsættelse af medlemskontingenter.
 7. . Valg af bestyrelse.
 8. Evt.

Generalforsamlingens beslutninger sker med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Beslutning om ændring af vedtægter eller om opløsning af foreningen kræver dog jvf. §§ 10 og 11 mindst 2/3 flertal.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Der kan ved for eks. personvalg forlanges skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan ikke træffes beslutninger under pkt. 8.
Medlemsforslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Skriftligt referat af generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af min. 2/3 af foreningens
medlemmer med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

§ 5. Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen.
Valgperioden følger foreningens regnskabsår.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen kan endvidere pege på kvalificerede personer til faste udvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand samt kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger et forretningsudvalg.
Den siddende bestyrelse kan ved flertalsbeslutning supplere sig selv i valgperioden.
Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder.
Møder indkaldes af formanden eller næstformanden med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsens møder refereres skriftligt og udsendes til bestyrelsen senest 8 dage efter mødet.
Indsigelser mod referater skal ske inden 8 dage fra udsendelsen.
Bestyrelsen holder løbende medlemmerne orienteret om bestyrelsens beslutninger og tiltag.

§ 6. Bestyrelsens Opgaver
Bestyrelsen er i valgperioden ansvarlig for foreningens ledelse og gennemførelsen af foreningens
aktiviteter i henhold til formålsparagraffen og generalforsamlingens beslutninger, herunder:
 • at tilvejebringe det økonomiske grundlag for festivalen og årets øvrige virksomhed.
 • at forhandle praktiske og økonomiske vilkår, festival-program m.m. med spillesteder.
 • at forestå markedsføring for festivalen og øvrige aktiviteter.
 • at udarbejde årligt regnskab og afrapportering af gennemførte aktiviteter.
Bestyrelsen kan delegere opgaver til udvalg, til frivillige, eller til lønnede medarbejdere.

§ 7. Tegning
Foreningen tegnes af formanden, forretningsudvalget eller af bestyrelsen i fællesskab.
Der kan meddeles prokura.

§ 8. Regnskabsperiode
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes efter Årsregnskabslovens bestemmelser og de til enhver tid
gældende bestemmelser fra offentlige tilskudsmyndigheder..

§ 9. Midler & Hæftelse
Foreningens midler tilvejebringes gennem aftaler med sponsorer,
ansøgninger til offentlige myndigheder m.fl. samt medlemskontingenter.
Foreningens midler kan kun anvendes til aktiviteter i henhold til formålsparagraffen.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer på en til dette formål særligt indkaldt generalforsamling
jf. reglerne om indkaldelse af generalforsamling i § 5.
Ved foreningens opløsning skal evt. formue efter indstilling af bestyrelsen anvendes til andet kulturelt
formål, primært indenfor blues-musikkens område, subsidiært tilbagebetales til evt. bevillingsydere.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling i København d. 8-8 2000,
ændret på generalforsamling d. 27-11 2001, ændret på generalforsamling d. 18-01 2005,
ændret på generalforsamling d. 22-01 2007, ændret på generalforsamling d. 28-01 2008,
ændret på generalforsamling d. 25-02-15

  

(700 antal ord i denne tekst) (61334 hits)   Printervenlig side

© Foreningen Copenhagen Blues Festival 2004 - 2019. All rights reserved.
Logoer og brands på siden tilhører de respektive ejere.